Podziękowanie rodziców Jasia za zaangażowanie w organizację zbiórki pieniędzy na leczenie ich dziecka